Ochrona

 

OCHRONA - to zespół czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na chroniony teren.

 

Podstawę prawną działań ochrony stanowią:

  • Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997
  • Dz.U. z 26 września 1997 roku, Nr 114, poz. 740
  • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009
  • Dz.U. z 21 kwietnia 2009 roku, Nr 62, poz. 504

 

ponadto rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw oraz Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997, Dz.U. z 2 sierpnia 1997 roku, Nr 88, poz. 553 w szczególności:

  • art. 25 K.K. określający działanie w obronie koniecznej,
  • art. 26 K.K. określający działanie w stanie wyższej konieczności,