ADR

W ramach kursu uczestnicy poznają zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady postępowania kierowcy w czasie wykonywania czynności transportowych, wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele, przeznaczenia i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, oraz zasady ochrony przed działaniami osób trzecich (terroryzm), co pozwala na efektywne prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia w firmie wymaganego stanu bezpieczeństwa, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe umożliwiające sprawne poruszanie się w złożonej strukturze regulacji prawnych. Prezentacje komputerowe i filmy pozwalają uatrakcyjnić zajęcia. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym oraz wydaniem międzynarodowego zaświadczenia ADR honorowanego również w całej Europie.

Ponadto istnieje możliwość przeszkolenia pozostałych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych tj. magazynierzy, pracownicy dokonujący załadunku i rozładunku , pracownicy firm spedycyjnych i transportowych.

 

Podstawa prawna kursów ADR

  • UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
  • USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH z 19 sierpnia 2011 (Dz. U. 2011 Nr. 227 poz. 1367 z późn. zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 poz. 619 z późn. zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR (Dz. U. 2015 poz. 320 z późn. zm.)